Facebook

Jak Powiat dba o opoczyńskie szkoły?

Dla czytelników Portalu sitowa.pl pyta o to Tomasz Piotrowski – wywiad z Małgorzatą Grzesińską, Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie.

 

Jak duży udział z funduszy unijnych pozyskiwanych przez Pani Wydział przypada na wsparcie dla powiatowych szkół ponadgimnazjalnych? W czym przejawia się to dofinansowanie?

 

Jeżeli chodzi o środki pozyskiwane przez Powiat Opoczyński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, to 100 % tych funduszy jest przeznaczone dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński. W perspektywie lat 2007 – 2013 Powiat Opoczyński pozyskał środki – uzyskał dofinansowanie do 10 projektów na kwotę ponad 2,5 mln złotych.

 

 

To bardzo dużo.

 

Tak. Staramy się obejmować projektem wszystkie szkoły. Oprócz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wszystkie szkoły ponadgimnazjalnei ich uczniowie uczestniczyliw tych projektach.

Oprócz tego Powiat Opoczyński pozyskał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, mianowicie została wybudowana baza sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica. Kwota tego dofinansowania wynosiła ponad 2 mln złotych. Powiat Opoczyński pozyskał również środki na projekt,dzięki któremuwszystkie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt ten również miał wartość ponad 2 mln złotych.  Uzyskaliśmy też refundację projektu związanego z termomodernizacją szkół prowadzonych przez Powiat – tym razem dotyczyłaona Zespołu Szkół Specjalnychi Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Zrealizowano go z listy rezerwowej i wartość tego projektu również wynosiła ponad 2 mln zł. Pragnę dodaćtakże, iż właśnie w ramach tych projektów uczniowie korzystają zarówno z zajęć wyrównawczych, jak i z zajęć dodatkowych, dzięki temu zdobywają dodatkowe uprawnienia – między innymi: kurs wózków widłowych, kurs spawacza, prawo jazdy, obsługa systemów Linux, Microsoft, Cisco. Szkoleń tych jest dużo. W tej chwilirównież przygotowujemy się do aplikacji, gdyż zostały ogłoszone nowe konkursy. Ze strony dyrektorów szkół mamy też chęci i gotowość do realizacji projektóww ramach współpracy międzynarodowej.

Tyle odnośnie funduszy unijnych, ale jeszcze pozyskujemy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tu również realizujemy projekty, z których uczniowie korzystają już od trzech lat. W tym roku też będziemy aplikować, pragniemy między innymi pozyskać dofinansowanie na wyposażenie klas ekologicznych w ramach tych projektów (jeszcze nie zostały ogłoszone konkursy). Do tej pory w ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła” udało nam sięstworzyć miejsce zabaw w Zespole Szkół Specjalnych.

 

Czy Powiat prowadzi statystyki dotyczące tego, ilu corocznie mamy w powiecie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ilu z nich podejmuje studia na wyższych uczelniach? Jaki procent młodzieży kształci się dalej?

 

Powiat zobowiązany jest ustawą o systemie oświaty do przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, gdzie ujęte są zarówno placówki prowadzone przez Powiat Opoczyński,  jak i placówki dotowane istniejące na terenie Powiatu na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. W tej informacji zawarte są dane dotyczące ilości absolwentów kończących rok rocznie nasze szkołyoraz dane o wynikach matur. Nie prowadzimy statystyki dotyczącej podejmowania dalszego kształcenia przez naszych absolwentów. Tego rodzaju zestawienia czy obserwacje prowadzą dyrektorzy poszczególnych szkół, jest to dla nich jak gdyby element promocji szkoły, pochwalenia się, że ich absolwenci dostali sięna wyższe uczelnie.

 

Czy wiadomo, jaka liczba tych młodych osób po ukończeniu studiów wraca: zamieszkuje tu dalej na stałe i podejmuje pracę?

 

Nie prowadzimy badań na temat migracji uczniów, w sumie mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego, ja mogę tylko powiedzieć z własnych prywatnych informacji, że większość z nich raczej nie wraca.

 

Można powiedzieć tylko, że szkoda.

 

Tak, mamy bardzo piękny region,z tradycjami, z piękną przyrodą. Miejmy nadzieję, że to się zmieni.

 

Wydział, którym Pani kieruje prowadzi jedyny w powiecie Zespół Szkół Specjalnych. Jak ocenia Pani przyszłość tego typu placówki z perspektywy zmian w oświacie, czyli klasy integracyjne i zajęcia rewalidacyjne w szkołach masowych?

 

Powiem szczerze, że szkoła specjalna jest bardzo potrzebna, w takich szkołach klasy są mniej liczne, nauczyciel ma więcej czasu, żeby pracować z każdym uczniem. W kwestii klas integracyjnych należałoby tutaj zadać pytanie czy zamierzenie jest realizowane w praktyce. Jeżeli uczeń ze specjalnymi potrzebami kwalifikującymi go do edukacji w szkole specjalnej rzeczywiście integruje się z innymi uczniami w szkole masowej – to tak, tylko żeby była również wystarczająca ilość czasu poświęconamu na to, aby mógłon się prawidłowo rozwijać i edukować. Z informacji, które docierają do mnie od dyrektorów Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej wynika, iż istnieją wątpliwości i obawy, że tak nie będzie.

 

Na Platformie Edukacyjnej Powiatu Opoczyńskiego oferowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Gdzie te zajęcia są prowadzone i w jakim wymiarze może skorzystać z nich uczeń, któremu są one potrzebne?

 

Zajęciarewalidacyjno – wychowawcze są prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych. Prowadzenie takich zajęć wynika z ustawy o systemie oświaty i są to zajęcia w wymiarze od 2do4 godzin. Te zajęcia Powiat prowadzi właśnie w szkole specjalnej, w związku z tym każdy zainteresowany rodzic może skontaktować się w tej sprawie z dyrekcją szkoły. Pani Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym takie zajęcia uruchamia, a organ prowadzący musi na to zabezpieczyć środki.

 

Jaką pomoc dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zapewnia Pani wydział dla pracującej kadry nauczycielskiej?

 

Powiat Opoczyński, jako organ prowadzący szkoły zobligowany jest do przeznaczenia środków finansowych na doskonalenie nauczycieli. U nasfunkcjonuje to w ten sposób, że szkoły dostają środki do rozdysponowania w zależności od funduszu płacowego i jeżeli środki te nie są rozdysponowane we wrześniu,to na koniec danego roku kalendarzowego podlegają zwrotowi i wówczas są według potrzeb przekazywane innym jednostkom, jednakże od dwóch lat, kiedy ten system funkcjonuje nie spotkaliśmy się z tym, żeby dyrektor zwracał środki. Są one maksymalnie wykorzystywane. W Powiecie Opoczyńskimz reguły był to 1% funduszu płacowegoprzeznaczany na doskonalenie, tak wynikało z ustawy. W tym roku widełki uległy zmniejszeniu,można było dać szkołom mniej, gdyż ministerstwo uważa, że jest wdrażanych bardzo wiele projektów dotyczących doskonalenia nauczycieli, w związku z tym mogą iść mniejsze nakłady. Pomimo to Powiat zdecydował się, iż wspomniane środki będą utrzymane na dotychczasowym poziomie.

 

Na jakie wsparcie z Pani strony może liczyć potencjalny nauczyciel – specjalista poszukujący pracy w Powiecie Opoczyńskim?

 

Wydział Oświaty sam z siebie nie prowadzi takiej pomocy skierowanej stricte do grupy nauczycieli.  Oczywiście, jeżeli taka osoba do nas się zgłosi, będziemy starali się ją w jakiś sposób pokierować, z uwagi jednak na niż demograficzny, z którym od jakiegoś czasu zmaga się nie tylko Powiat Opoczyński, ale cała Polska, bardziej spotykamy się jednak z tendencją rozwiązywania umów z nauczycielami, a nie z ich zatrudnianiem.

 

Jakie może Pani wymienić działania oświatowe z przeciągu ostatnich 2-3 lat, z których jest Pani szczególnie dumna?

 

Przede wszystkim jesteśmy dumni z tak zwanych miękkich projektów realizowanych przez Powiat, a dokładnie przez Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych. Oczywiście, wszystko odbywa się przy pomocy i współpracy z dyrektorami i nauczycielami, gdyż to oni wiedząnajlepiej, jakie potrzeby ma dana szkoła i jakie potrzeby ma uczeń i nauczyciel. Staramy się tak pisać projekty, aby uzyskiwały one dofinansowanie i jak wspomniałam wcześniej, ta kwota nie jest mała. Na razie nam się udaje, mam nadzieję, że ta dobra passa będzie trwać i dobra wykwalifikowana kadra sprawi, aby środków było jak najwięcej. Staramy się doposażać placówki, wiemy, że jest to kosztowne, udało się w ramach jednego projektu to zrobić. Dumni jesteśmytakże na pewno z tego, że możemy oferować wsparcie w postaci środków unijnych i projektów skierowanych do szkół, do uczniów.

 

Czego z zaplanowanych zamierzeń nie udało się zrealizować i dlaczego?

 

Na pewno chcielibyśmy pozyskać środki na rozbudowę baz sportowych przy naszych szkołach, jednakże z uwagi na to, iż nie ma konkursów dotyczących baz sportowych nie udało się tego zamierzenia zrealizować w stopniu, w jakim byśmy chcieli. Udało nam się przy pierwszym rozdaniu pozyskać środki na bazę sportową przy Zespole SzkółPonadgimnazjalnych, w związku z tym z utęsknieniem czekamyna nową perspektywę, aby te środki pozyskać. Cały czas realizowana jest rozbudowa, jednakże są to przedsięwzięcia kosztowne. Jak tylko ukaże się dokumentacja konkursowa, a wiemy od Marszałka, żema to być w 2015 roku, będziemy przygotowani, aby te środki pozyskiwać dla naszych szkół.

 

Dziękuję bardzo Pani za rozmowę.

 

Dziękuję, było mi również bardzo miło.
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!
Data powered by

 
Newslleter
Imię: